آزمون‌های آنلاین

درباره سایت

آزمون‌های آنلاین جهت علاقمندانی که قصد خودشناسی بیشتری داشته و یا برای مقاصد درمانی نیاز داشته باشند، در سایت قابل اجرا است.

ورود به سایت
جهت شرکت در این آزمون اطلاعات خود را در کادرهای زیر وارد کرده و سپس به سوالات پاسخ داده، روی دکمه اتمام آزمون کلیک نمایید.

مشخصات کاربر


آزمون

1- در جلسه امتحان بهخصوص یک امتحان مهم با خود اینطور فکر میکنم که سایر دانش آموزان یا دانشجویان چقدر باهوشتر از من هستند.

2- اگر قرار بود که یک آزمون هوش بدهم قبل از برگزاری آن نگرانی بسیار زیادی داشتم.

3- اگر بدانم که قرار است یک آزمون هوش بدهم احساس اطمینان و آرامش میکنم.

4- در جلسه امتحان بهخصوص یک امتحان مهم خیلی عرق میکنم.

5- در حین برگزاری امتحانات درسی به چیزهایی بدون ارتباط با مطالب درسی واقعی میاندیشم.

6- وقتی که قرار است یک امتحان غیرمنتظره بدهم خیلی وحشتزده میشوم.

7- در طی امتحان اغلب به عواقب رد شدن در امتحان میاندیشم.

8- بعد از امتحانات مهم، اغلب آنقدر دلشوره دارم که دچار دل به هم خوردگی میشوم.

9- در مواقعی چون آزمونهای هوش و امتحانات نهایی از ترس میخکوب میشوم.

10- گرفتن نمره خوب در یک امتحان باز هم اعتماد به نفس من را برای امتحان بعدی افزایش نمیدهد.

11- در حین امتحانات مهم گاه احساس میکنم که قلبم خیلی سریع میتپد.

12- بعد از امتحان همیشه احساسم این است که میتوانستم بهتر از اینها عمل کنم.

13- معمولاًً بعد از امتحان افسرده میشوم.

14- قبل از برگزاری یک امتحان نهایی دلواپس و نگرانم.

15- وقتی در حال امتحان دادن هستم هیجاناتم به عملکردم لطمه نمیزند.

16- در طی یک امتحان درسی اغلب آنقدر عصبی میشوم که اطلاعاتی را که واقعاً بلدم به خاطر نمیآورم.

17- در امتحانات مهم ضمن اینکه دارم به سوالات پاسخ میدهم خود را ناموفق میدانم.

18- هنگام امتحان دادن یا درس خواندن هر چه بیشتر تلاش میکنم بیشتر گیج میشوم.

19- به محض اینکه امتحان تمام میشود سعی میکنم دیگر به آن فکر نکنم

20- هنگام برگزاری امتحانات گاه به این فکر میکنم که آیا واقعاً روزی فارغالتحصیل خواهم شد.

21- برای نمره گرفتن در یک درس ترجیح میدهم به جای امتحان یک مقاله تهییه کنم.

22- ای کاش امتحانات این قدر من را آزار نمیداد.

23- اگر این امکان وجود داشت که تنهایی امتحان بدهم و محدودیتی از نظر وقت نداشته باشم نتیجه عملکردم در امتحانات خیلی بهتر بود.

24- اشتغال ذهنی درباره نمره بدی که ممکن است در یک درس خاص بگیرم، روی درس خواندن من و نتیجه کارم در امتحانات تأثیر منفی میگذارد.

25- به نظر من اگر امتحانی در کار نبود من واقعاً بهتر درسها را یاد میگرفتم.

26- در امتحانات این نگرش را دارم که (اگر در حال حاضر این مسئله را بلد نیستم دلیلی ندارد که بخاطر آن غصه بخورم).

27- من واقعاً سر در نمیآورم که چرا برخی افراد اینقدر نگران امتحانات هستند.

28- فکر اینکه امتحانم بد شود روی نتیجه کارم در امتحان تأثیر منفی میگذارد.

29- من به هیچ وجه برای امتحانات نهایی بیش از امتحانات طول ترم درس نمیخوانم.

30- حتی وقتی که برای امتحان آمادگی کامل را دارم بازهم اضطراب زیادی احساس میکنم.

31- قبل از یک امتحان مهم نمیتوانم چیزی بخورم.

32- قبل از یک امتحان مهم احساس میکنم که دستانم میلرزد.

33- قبل از امتحان ندرتاً احساس میکنم که نیاز دارم با عجله یک بار دیگر مطالب را مرور کنم.

34- مدرسه یا دانشگاه باید به این موضوع توجه کند که برخی از دانشجویان اضطرابشان درباره امتحانات بیش از دیگران است و این مسئله بر عملکرد آنها تأثیر سوء میگذارد.

35- به نظر من در دوره امتحانات نباید این چنین شرایط اضطراب آوری ایجاد کرد.

36- درست قبل از تحویل برگه امتحانی نگرانی شدید من شروع میشود.

37- من از درسهایی که استاد ان عادت دارد مرتب امتحان بگیرد وحشت دارم.


بدون محدویت زمانی